Travaux pratiques

Op dëser Säit fannt dir déi verschidden Theme vun de jeeweilege Finalë vun der Lëtzebuerger Naturwëssenschaftsolympiad. Et wär am Sënn vum Jury - den sech ëmmer ganz vill Aarbecht mëscht mam ausschaffe vun de prakteschen Aufgaben - wann dës Dokumenter am Cours kéinte genotzt ginn.

NWO 2008 - Thema "Hallo Erde ! Oder: Wie man einen Boden anspricht"

Arbeitsanweisungen und Bestimmungsbögen für Bodenlebeswesen

/resources/site1/General/NWO_2008_Final.docx

/resources/site1/General/NWO_2008_Final.pdf

 /resources/site1/General/Bestimmungsschlüssel_Bodentiere_1.doc
/resources/site1/General/Bestimmungsschlüssel_Bodentiere_2.doc


NWO 2009 - Thema "Die Milch ein Lebenselexir"